กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากรสายสนับสนุน

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพ กิจกรรมการต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากร
สายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว)มรภ.บร.
สังกัดคณะ/ศูนย์/สำนัก ในวันที่ 22 ก.ย. 2566 ณ
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 
ชั้น 2 อาคาร 15