กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ได้รับรางวัลดีเด่นจากมูลนิธิบุญถิ่น อัตถากร ประจำปี 2565

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ  ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น    รางวัลบุญถิ่น   อัตถากร ประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชุมชน)   ณ  ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 29

Read more