กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 6

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เข้าอบรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จำนวนกว่า 700 คน   ร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้   การยกระดับ คุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 6 (บรรจุใหม่ พ.ศ. 2564)

Read more