กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ภาพกิจกรรมพิธีวันเกษียณประจำปี พ.ศ. 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยผู้เกษียณฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และ นักศึกษา จำนวน  500 คน ร่วม งานเกษียณอายุราชการประจำปี  พ.ศ. 2655 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อเป็นมุทิตาจิต และรำลึกถึงคุณงามความดี ของผู้เกษียฯ 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ภาพกิจกรรมวันเกษียณประจำปี พ.ศ. 2566

กองการบริหารงานบุคคล  มรภ.บร.  เสนอภาพของบุคลากรและผู้เกษียณฯ  มรภ.บร. จำนวน 300 คน ก่อนเริ่ม งานเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2655  “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”     เพื่อเป็นมุทิตาจิต และรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียฯ  โดยมี ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 8 คน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ภาพกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2566

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร.  เสนอภาพของบุคลากร มรภ.บร. จำนวน 300 คน ก่อนเริ่ม งานเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2655  “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณ ที่ภาคภูมิ” เพื่อเป็นมุทิตาจิต และรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียฯ  โดยมีผู้เกษียณอายุ ราชการจำนวน 8 คน

Read more