กองการบริหารงานบุคคล สำนักงนอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม การรับคู่ฉบับสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ณ กองการบริหารงานบุคคลฯ

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม การประชุมหารือออนไลน์ เรื่อง ชี้แจงการเตรียมความพร้อมโครงการ U2T for BCG โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มรภ.บร.

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ 2564 พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2565 ((วันที่ 7 ตำบลเจริญสุข), (วันที่ 8 ตำบลโคกสะอาด), (วันที่ 9 ตำบลลำดวน))

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มรภ.บร.

BRUpad2022 |    กองก

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม การประชุมหารือ เรื่อง การถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเเต่เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม(บางส่วน)พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มรภ.บร. จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร

BRUpad2022 |   กองกา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการรายงานตัวบุคลากรสายวิชาการ (สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มรภ.บร.

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรสายวิชาการ (สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์) มรภ.บร.

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

BRUpad2022 | กองการบ

Read more