กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมขับเคลื่อนติดตามประเมินผลโครงการ Digital Community 280667เช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ  พร้อมความคณะกรรมการกำกับติดตาม และ
คณาจารย์ประจำตำบลร่วมโครงการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
โครงการหลักที่ 8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับ
สังคมศตวรรษที่ 21
เพื่อติดตามและประเมินผลการยกระดับแอพพลิเคชั่นของ
โครงการที่เข้าร่วมจำนวน 9 โครงการ ณ ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคาร 19
วันที่ 27 มิ.ย. 2567 ช่วงเช้ามี 4 โครงการนำเสนอ