กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “Social Value Thailand Forum 2024 โดย อว.”

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. กิจกรรม Work shop “การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น”

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม MOU “สร้างกำลังคนสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

นางสาวศุมาส อิศรภักด

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ กิจกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “BRICC Festival Fair 2024”

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาขนมอบในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาขนมอบในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธี(MOU) การขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษาไทย

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา ป

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาภูอัคนีในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more