กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม MUO ยกระดับสู่เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสาตร์บริการร่วมกับ อว.

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
มรภ.บร. ร่วม MUO ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชสบู่ดำ ให้แก่ชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์
เพื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วมกับกระทรวง อว.ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์ใน มรภ.บร. และลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรพร้อมร่วมปลูกต้นสบู่ดำ
ต้นแรก ณ ศูนย์อุดมศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มรภ.บร.หนองขวาง