กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. กิจกรรม Work shop “บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. กิจกรรม Work shop “การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น”

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบคัดเลือกคนพิการเพื่อเป็นบุคลากรสายสนับสนุน

อาจารย์วิชชา ภัทรนิธ

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. กิจกรรม Work shop “บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา”

อาจารย์วิชชา ภัทรนิธ

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. กิจกรรม No Gitf No Policy

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more