กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. มอบหนังสือเชิญประชุมเชิญประชุมภายใน มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการบูรณาการศึกษากับการทำงานฯ ระหว่าง มภร.บร. กับสถานประกอบการ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN – QA”

อาจารย์วิชชา ภัทรนิธ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์-วิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ ของ อว.

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับการประกวดคลิปวิดีโอสั้น 最·孔院 ครั้งที่ 3

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เปิดตัวผู้สมัครการเลือกตั้งกรรมการสภา มรภ.บร.

คณะกรรมการเลือกตั้งค

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การรับรางวัล THAILAND RESEARCH EXPO 2023

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

Read more

กองการบริหารงานบุคคล กิจกรรมออกบูธของสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บร. งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เห

Read more