กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มรภ.บร.

BRUpad2022 |    กองก

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม(บางส่วน)พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มรภ.บร. จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร

BRUpad2022 |   กองกา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และรางวัลที่ 1 ประเภทรางวัลการอ่านดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559-2560

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมการใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร( ระบบ ERP) จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพประชาสัมพันธ์  โครงการจัดการทดสอบความสามารถทาง ด้านภาษาอังกฤษ    โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มรภ.บร. ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 จัดโดย ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม(บางส่วน) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วันที่ 3) จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม(บางส่วน) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วันที่ 2) จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

BRUpad2022 | กองการบ

Read more