บุคลากรในหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา

รองอธิการบดีงานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ธีระวงค์ภิญโญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ธีระวงค์ภิญโญ

รองผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล

นายชวัลวิชญ์ วรรธนะสูตร

นายชวัลวิชญ์ วรรธนะสูตร

นางสาวขวัญชนก แก้วจงกุล

นางสาวขวัญชนก แก้วจงกุล

นางสาวนลิตา รักษา

นางสาวนลิตา รักษา

นางสาวภัทรนันท์ เกิดในหล้า

นางสาวภัทรนันท์ เกิดในหล้า

นายณัฐพงค์ เรืองชาย

นายณัฐพงค์ เรืองชาย

นายบัณฑิต เย็นนรินทร์

นายบัณฑิต เย็นนรินทร์

นายพีสส์ ทิพยกานนท์

นายพีสส์ ทิพยกานนท์

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th/