กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม(บางส่วน) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วันที่ 3) จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชการศึกษา/ สาขาวิชาปฐมวัย สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.บร

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการรดน้ำดำหัว ในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2565

💜💛BRUpad2022 | BRUso

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. จัดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

●BRUpad2022|    กองก

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. จัดสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่หรือการพยาบาลผู้สูงอายุ)

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสายวิชาการ(ชาวต่างชาติ) ครั้งที่ 2 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

12/05/64 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. เสนอกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

03/05/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ(อาคาร 15) มรภ.บร.

BRUpad2021 | #กองการ

Read more

03/05/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ(ชาวต่างชาติ) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(อาคาร 15) มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more