กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชการ คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รศ.ดร.คมเพชร   ฉัตรศ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการมอบคู่สัญญาจ้างและเอกสารการประเมินการต่อสัญญาจ้างฯ

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมงาน RJ38 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการตรวจความพร้อมของบูธในงาน RJ38

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมการจัดการความรู้วิชาศึกษาทั่วไป

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update Oxygen therapy for Newborns”

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

กองการบริหารงานบุคคล

Read more