25/05/64 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คัดเลือกบุคลาการสายวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

21/05/64 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

●BRUpad2021 | #โครงก

Read more

14/05/64 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสายวิชาการ(ชาวต่างชาติ) ครั้งที่ 2 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

12/05/64 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. เสนอกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

05/05/64 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พุทธศักราช 2563 มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

03/05/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ(อาคาร 15) มรภ.บร.

BRUpad2021 | #กองการ

Read more

03/05/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ(ชาวต่างชาติ) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(อาคาร 15) มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

27/04/64 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์พิจารณาผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีแห่งประเทศไทย) เพื่อมาปฏิบัติราชการที่ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

26/04/64 ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว) ติดต่อขอรับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #BRUap

Read more

20/04/64 Application for Foreign Academic Personnel รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา มรภ.บร.

  ● สามารถดาว์โ

Read more