กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ “รูปแบบความสำเร็จพื้นที่คู่ร่วมพัฒนา ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อรวบรวม ยุทธศาสตร์พระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอดด้วยกลไกการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  ระหว่างวันที่ 9

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมเตรียมบูธโครงการยุทธศาสตร์ มรภ.บร.

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา  รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. ตรวจเยี่ยมการติดตั้งบูธโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ พ.ศ. 2566 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ “รูปแบบความสำเร็จพื้นที่คู่ร่วมพัฒนา ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อให้บูธ โครงการยุทธศาสตร์ฯ สวยงามเรียบร้อย  ณ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. Work Shop “เพื่อยกระดับเว็บไซต์และสังคมออนไลน์สู่ความเป็นสากล”

อ. ดร.ณัฐพล แสนคำ ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บร. ประธาน Work  Shop  “เพื่อยกระดับเว็บไซต์และสังคมออนไลน์สู่ความเป็นสากล” โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ดิจิทัล   เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะด้าน  IT  และดิจิทัลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ มรภ.บร. วันที่ 5 ก.ค.

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม KM สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร.

ผศ.ดร.เชาว์ การวิชา รักษาราชการเเทน ผอ. สนอ. มรภ.บร. เป็นประธานในการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน สนอ. และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและองค์การ  ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรมพนมพิมาน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. Work Shop “การทบทวนแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานด้าน อว. ภาคอีสาน”

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.กปว. กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบาย แนวทาง การบูรณาการการทำงานร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน และเชื่อมโยงกับกลไกอื่นของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อให้เกิดการ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้าน มรภ.บร. นำโดย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา  รองอธิการบดีฯ  ร่วมเสวนา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมขับเคลื่อนติดตามประเมินผลโครงการ Digital Community 280667บ่าย

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ  พร้อมความคณะกรรมการกำกับติดตาม และ คณาจารย์ประจำตำบลร่วมโครงการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลความสำเร็จ โครงการหลักที่ 8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับ สังคมศตวรรษที่ 21 เพื่อติดตามและประเมินผลการยกระดับแอพพลิเคชั่นของ โครงการที่เข้าร่วมจำนวน 9 โครงการ ณ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมขับเคลื่อนติดตามประเมินผลโครงการ Digital Community 280667เช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ  พร้อมความคณะกรรมการกำกับติดตาม และ คณาจารย์ประจำตำบลร่วมโครงการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลความสำเร็จ โครงการหลักที่ 8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับ สังคมศตวรรษที่ 21 เพื่อติดตามและประเมินผลการยกระดับแอพพลิเคชั่นของ โครงการที่เข้าร่วมจำนวน 9 โครงการ ณ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม MUO ยกระดับสู่เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสาตร์บริการร่วมกับ อว.

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มรภ.บร. ร่วม MUO ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชสบู่ดำ ให้แก่ชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์ เพื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วมกับกระทรวง อว.ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์ใน มรภ.บร.

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการยุทธศาสตร์ฯ มรภ.บร. 270667บ่าย

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมความคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2567  ตรวจเยียมกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย และ ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินโครงการฯ และคัดเลือกตำบลที่ผ่านการคัดเลือก ณ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการยุทธศาสตร์ฯ มรภ.บร. 270667เช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมความคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2567  ตรวจเยียมกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย และ ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินโครงการฯ และคัดเลือกตำบลที่ผ่านการคัดเลือก ณ

Read more