กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 200 คน ร่วม รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย ให้นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความเข้าใจในระบบ การจัดการศึกษาระดับบัณทิตศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในในทุก

Read more