กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 2,400 คน ร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชการที่ 9 ที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์

Read more