กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมถ่ายรูปบัตรประจำนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บร. และธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม  ถ่ายบัตรประจำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นบัตรวีซ่าเดบิต ทำธุรกรรมการเงินผ่านเครื่อง ATM ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการใช้บริการกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังให้บริการ ถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษาภาคปกติในกรณืที่บัตรสูญหาย ณ IT mall ชั้น

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมทบทวนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วม Work  Shop   การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ระยะ  5  ปี พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะ

Read more