กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จำนวนกว่า 300 คน ร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี 2567  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Work Shop : Bru Market Place

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บร. จัดกิจกรรม “การอบรมและทดสอบ การใช้ระบบ BRU Market Place และระบบติดตามและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนดิจิทัล ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์ม BRU Market Place สามารถนำสินค้าภายใต้โครงการฯ วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มได้ และรวบรวมข้อมูลชุมชนดิจิทัลและนวัตกรรมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล วิทยากร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.รพ บุรีรัมย์ และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางสาธารณสุข จำนวน 120 คน รวม “การปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากร ทางสาธารณสุข” เพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนคติต่อการการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ บริการสุขภาพภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วันที่

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.บร. จัดกิจกรรม“การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” เพื่อเป็นการเพิ่มคุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาต่อให้มีความก้าวหน้าใน การทำงานยิ่งขึ้น  โดยเปิดรับในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  วันที่ 25 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15 ขอขอบคุณภาพ โดย

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “Work Shop AUN-QA”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ การประเมินประกันคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA” เพื่อปรับปรุงระบบการดำเนินงาน ของหลักสูตรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิทยากรโดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ผศ.ดร.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา” เพื่อ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งปลูก จิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณาจารย์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับสมัครอาจารย์

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร.  รับสมัครอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 1. สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการภดุงครรภ์ จำนวน 2 อัตรา 2. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 อัตรา 3.

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มรภ.บร. 180567เย็น

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมความคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2567  ตรวจเยียมกำกับติดตามผู้ประกอบการฯ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพลิกโฉมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มรภ.บร. 180567บ่าย

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมความคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2567  ตรวจเยียมกำกับติดตามผู้ประกอบการฯ   ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพลิกโฉมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มรภ.บร. 180567เช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมความคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2567  ตรวจเยียมกำกับติดตามผู้ประกอบการฯ   ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพลิกโฉมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more