เอกสาร ITA ปี 2566

  • Version
  • Download 1027
  • File Size 888.19 KB
  • File Count 30
  • Create Date 8 March 2023
  • Last Updated 29 June 2023

เอกสาร ITA ปี 2566

Attached Files

FileAction
14-01 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กพอ. ปี 2553Download 
14-02 คู่มือและขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการDownload 
14-03 คู่มือและขั้นตอนการให้บริการการขอหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากรDownload 
23 นโยบายและการพัฒนาทรัพยกรบุคคล ปี 2566 - 2570Download 
24-01 ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564Download 
24-02 ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565Download 
24-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องอนุมัติทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อDownload 
24-04 ประกาศสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณารับพระราชทานรางวัลเกียรติยศและรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565Download 
24-05 โครงการยกระดับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Download 
24-05-01 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Download 
25-01 ข้อบังคับ มรภ.บร. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง-ผศ.-รศ.-ศ. พ.ศ. 2565Download 
25-02 ข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุเข้ารับราชการDownload 
25-03 ข้อบังคับว่าด้วยการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2550Download 
25-04 ข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2550Download 
25-05 ข้อบังคับว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและผลสั่งพักให้ออก พ.ศ. 2550Download 
25-06 ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ. 2550Download 
25-07 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน มีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บนที่ผิดจรรยาบรรณฯDownload 
25-08 ประกาศประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2562Download 
25-09 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562Download 
25-10 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2561Download 
25-11 ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560Download 
25-12 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรบุคลากรDownload 
25-13 หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2553Download 
25-14 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการDownload 
25-15 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557Download 
25-16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยDownload 
26-01 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565Download 
39-01 ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2564Download 
39-02 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565Download 
41-01 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566Download