กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการส่งเอกสารสัญญาจ้างคืนต่อสังกัดคณะ มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมิน การต่อสัญญาจ้างฯ คืนของบุคลากร มรภ.บร. ที่ คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ที่สังกัด มรภ.บร. เพื่อนำเอกสาร ไปเป็นหลักฐานต่อไป 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “ราชภัฏ โฮมศรัทธา เพ็งสิบสองบูชา สมมาน้ำ” ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา จำนวนกว่า 60 คน  ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีลายกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้ “ราชภัฏ โฮมศรัทธา เพ็งสิบสองบูชา สมมาน้ำ” ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมเคลื่อนองค์กฐินประทาน มรภ.บร.

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน   จำนวนกว่า  1,000  คน  ร่วมกิจกรรม  เคลื่อนองค์กฐินประทาน ใน สมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ  สมเด็จพระสังราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี  2566 น้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์ยังวัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมงานฉลององค์กฐินประทาน มรภ.บร.

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน   จำนวนกว่า  1,000  คน  ร่วมกิจกรรม  ฉลององค์กฐินประทานใน สมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ  สมเด็จพระสังราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี  2566 เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญทอดกฐิน และเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้คณาจารย์ 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร มรภ.บร. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2566  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการส่งเอกสารสัญญาจ้างต่อสังกัดคณะ มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมิน การต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากร มรภ.บร. ที่ คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ที่สังกัด มรภ.บร. เพื่อนำเสนอ คณะผู้บริหารฯ พิจารณาในลำดับต่อไป  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2565

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร มรภ.บร. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2565

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร มรภ.บร. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการรายงานตัวบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการของผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสร์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์  ณ  สำนักงานกองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 วันที่ 16 พ.ย. 2566 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการต้อนรับ มรภ.เชียงราย. ศึกษาดูงาน

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีฯ มรภ. เชียราย และ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการองค์กรด้านการ จัดการศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และด้านการบริหาร จัดการรายได้และทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

Read more