กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มรภ.บร. พ.ศ. 2567”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จำนวนกว่า 150 คน ร่วม กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567” เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มรภ.บร. พ.ศ. 2567”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จำนวนกว่า 150 คน ร่วม กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567” เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Work Shop ” ITA”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วม ประชุม Work Shop “เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 “ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม เป้าหมายของมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย นายภิญโญยศ

Read more