กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการส่งเอกสารสัญญาจ้างคืนต่อสังกัดคณะ มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการส่งเอกสารสัญญาจ้างต่อสังกัดคณะ มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2565

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2565

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการเข้าพบอธิการบดี มรภ.บร. ของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการรายงานตัวบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา ได้รับตำแหน่งประธาน (ทปอ.มรภ.)

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7 ณ มรภ.สกลนคร

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร มรภ.บร. ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2/2

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more