กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Work Shop ” ITA”


รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
ร่วม ประชุม Work Shop “เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 “
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข และ นายอดิพงษ์ อทุน

จัดโดย
สำนักประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์