กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มรภ.บร. พ.ศ. 2567”


รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
จำนวนกว่า 150 คน ร่วม
กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567”
เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์    รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึง
ความสำคัญของผู้สูงอายุและประเพณีที่สำคัญของไทย วันที่ 4 เม.ย. 2567 เวลา 17.00 น.
ณ ลานพระสัพพัญญูสุคโต

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.บร.