กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Work Shop : Bru Market Place

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.บ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “Work Shop AUN-QA”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ผศ.ดร.พนาสินธุ์ ศรีว

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มรภ.บร. 180567เย็น

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มรภ.บร. 180567บ่าย

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มรภ.บร. 180567เช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more