กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Work Shop : Reinventing University โครงการย่อยที่ 3 : วันที่ 4 พ.ค. 67/ช่วงบ่าย

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Work Shop : Reinventing University โครงการย่อยที่ 3 : วันที่ 4 พ.ค. 67/ช่วงเช้า

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Work Shop : นวัตกรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานประกันคุณภาพฯ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more