กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุขรศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.รพ
บุรีรัมย์ และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางสาธารณสุข จำนวน 120 คน รวม
“การปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากร
ทางสาธารณสุข”
เพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนคติต่อการการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
บริการสุขภาพภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วันที่ 25 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุม
เฟืองฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15


ขอขอบคุณภาพ โดย งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์