กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Work Shop : Bru Market Place

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บร. จัดกิจกรรม “การอบรมและทดสอบ
การใช้ระบบ BRU Market Place และระบบติดตามและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนดิจิทัล

ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2567
เพื่อเป็นการเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์ม BRU Market Place สามารถนำสินค้าภายใต้โครงการฯ
วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มได้ และรวบรวมข้อมูลชุมชนดิจิทัลและนวัตกรรมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร  ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ ชั้น 2 อาคาร 17
วันที่ 25 พ.ค. 67

ขอขอบคุณภาพ โดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.