กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.บ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “Work Shop AUN-QA”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more