กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. Work Shop “การทบทวนแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานด้าน อว. ภาคอีสาน”

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมขับเคลื่อนติดตามประเมินผลโครงการ Digital Community 280667บ่าย

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมขับเคลื่อนติดตามประเมินผลโครงการ Digital Community 280667เช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม MUO ยกระดับสู่เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสาตร์บริการร่วมกับ อว.

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการยุทธศาสตร์ฯ มรภ.บร. 270667บ่าย

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการยุทธศาสตร์ฯ มรภ.บร. 270667เช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับทีมพนมรุ้งในการแข่งขัน MHESI Music Awards 2024

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการยุทธศาสตร์ฯ มรภ.บร. 210667บ่าย

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมกำกับโครงการยุทธศาสตร์ฯ มรภ.บร. 210667เช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. Work Shop การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพในยุคดิจิตอล

อ.วิชชา ภัทรนิธิคุณา

Read more