กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.บร. จัดกิจกรรม“การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567”
เพื่อเป็นการเพิ่มคุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาต่อให้มีความก้าวหน้าใน
การทำงานยิ่งขึ้น  โดยเปิดรับในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  วันที่ 25 พ.ค. 67 ณ
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15

ขอขอบคุณภาพ โดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.