กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ผศ.ดร.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา” เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งปลูก
จิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
วันที่ 22 พ.ค. 2567 ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะฯ และบริเวณลานที่ประดิษฐาน
องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต


ขอขอบคุณภาพ โดย งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์