กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร มรภ.บร. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมความคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม การสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ  สาขาการพยายาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีการสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์เพื่อความเหมาะสม กับตำแหน่ง    ซึ่งจะมีการประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 16 พ.ย. 2566 ทาง www.bru.ac.th

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับสมัครบุคลากรสายวิชการ

กองการบริหารงานบุคคลฯ รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 6 พ.ย.  2566 ดังรายละเอียด QRCode ตามป้ายประชาสัมพันธ์ – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับสมัครบุคลากรสายวิชการ

กองการบริหารงานบุคคลฯ รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 6 พ.ย.  2566 ดังรายละเอียด QRCode ตามป้ายประชาสัมพันธ์ – สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ – สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ(สอนภาษาจีน)

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมความคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม การสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(สอนภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีการสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษและ การสอบสัมภาษณ์   เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง    ซึ่งจะมีการประกาศผล การสอบคัดเลือกในวันที่ 26 ต.ค. 2566 ทาง www.bru.ac.th

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับสมัครบุคลากรสายวิชการ

กองการบริหารงานบุคคลฯ รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 – 18 ต.ค. 2566 ดังรายการ QRCode ตามป้ายประชาสัมพันธ์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการรายงานตัวบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการของผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   (ฝ่ายประปา)   สังกัด กองอาคารสถานที่และบริการ  ณ  สำนักงานกองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 วันที่ 11 ก.ย. 2566 ตั้งเเต่เวลา 09.30

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่และบริการ

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฯ  พร้อมด้วยกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ฝ่ายประปา) สังกัดกองอาคารสถานที่และบริการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 อาคาร 15 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 10 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือก ที่

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประกาศรับสมัครงานบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. เปิดรับสมัครเลือกบุคลากร(สายสนับสนุน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ฝ่ายประปา) สังกัดกองอาคารสถานที่และบริการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 25 ส.ค. 2566 ณ กองการบริหารงานบุคคลฯ ชั้น 1 อาคาร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประกาศรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ 8 อัตรา

กองการบริหารงานบุคคลฯ รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดรับสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดรับสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ

Read more