กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. “ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ”

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. จัดกิจกรรม การรับรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ของครู โรงเรียนสาธิต มรภ.บร. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ สาขาวิชาศิลปะ,ดนตรี, นาฏศิลป์ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ด้านให้การศึกษากับนักเรียน ณ ห้องกองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. “การพรีเซ้นต์ Propersol 5 ทีมโครงการออมสินฯ”

มรภ.บร. ร่วมกับ ธนาคารออมสินสาขาใหญ่ จัดกิจกรรม การนำเสนอโครงการย่อย(Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 แบบออนไลน์  “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน”อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 5

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “สอบคัดเลือกครูโรงเรียนสาธิต”

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบ คัดเลือกตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะ, ดนตรี, นาฏศิลป์  จำนวน 7 คน เพื่อคัดสรรบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนสาธิต โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 29 เม.ย. 2567

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “Social Value Thailand Forum 2024 โดย อว.”

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการ อว.  ประธาน  ร่วมสัมมนา “เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม”  หรือ  “Social Value Thailand Forum” เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “คัดสรรครูโรงเรียนสาธิต”

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม การรับสมัครและการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะ, ดนตรี, นาฏศิลป์ เพื่อคัดสรรบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนสาธิต โดยจะมีการสอบในวันที่ 26 เม.ย. 2567 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “สมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft Power ในชุมชน”

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ นักศึกษา มรภ.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 ภายใต้ชื่อ “สมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft Power ของชุมชน”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการ นักศึกษา กิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตและ Soft Power ของชุมชน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชาสัมพันธ์วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชาสัมพันธ์วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.  2567 เพื่อประโยชน์แก่บุคลาการทั้งภายในและผู้มาติดต่อจากภายนอกที่เข้ามาติดต่อ กับทางมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งกำหนดการเปิดทำการของมหาวิทยาลัยฯ คือวันที่ 17 เม.ย. 2567 ในเวลาราชการ ภาพและคลิปวิดีโอข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้สดถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูกตเวที แด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์  ใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชฯ” ทาง มรภ.บร. นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอถวายพระพร “5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ”

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอถวายพระพรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิรวัฒนาพรรณวดี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  วันที่ 5 เม.ย. 2567 ด้วยพระองค์ ทรงพระราชกรณียกิจอย่างล้นพ้นต่อประเทศไทย ได้แก่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงฯ ดังภาพการติดตามผล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มรภ.บร. พ.ศ. 2567”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จำนวนกว่า 150 คน ร่วม กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567” เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน

Read more