กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี 2567

รศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา   รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะดำเนินงานโครงการฯ ร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น มรภ.บร. ประจำปี 2567 เพื่อกำกับติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ของพื่นที่ยุทธศาสตร์ของ มรภ.บร. ได้กำกับ  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิต มรภ.บร. ประจำปีการศึกษา 2567

ผศ.ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผอ. โรงเรียนสาธิต มรภ.บร. พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรเเละ นักเรียน จำนวน 400 คน ร่วม พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและความสามัคคีให้กับ บุคลากรเเละนักเรียนในสถานศึกษา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มรภ.บร. วันที่

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 2. อาจารย์สาขาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา 2.1

Read more