กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี 2567

รศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิต มรภ.บร. ประจำปีการศึกษา 2567

ผศ.ดร.โกวิท วัชรินทร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา

กองการบริหารงานบุคคล

Read more