กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม KM สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร.

ผศ.ดร.เชาว์ การวิชา รักษาราชการเเทน ผอ. สนอ. มรภ.บร. เป็นประธานในการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการความรู้ (Knowledge
Management)”
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน สนอ.
และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและองค์การ
 
ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรมพนมพิมาน มรภ.บร.
วันที่ 1 ก.ค. 2567

รูปภาพ โดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.