กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร มรภ.บร. ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1/2

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการรายงานตัวบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการเข้าพบอธิการบดี มรภ.บร. ของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดับกับ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ได้รับรางวัลฯ จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2566

นายพลภูมิ วิภัติภูมิ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ได้รับรางวัลดีเด่นจากมูลนิธิบุญถิ่น อัตถากร ประจำปี 2565

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Show & Share ผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ มรภ.บร. ปีงบประมาณ 2566

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากรสายสนับสนุน

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดับกับ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ ได้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม

นายเสริมศักดิ์   พงษ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. มอบหนังสือเชิญประชุมเชิญประชุมภายใน มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคล

Read more