กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “Soft power”

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เข้าอบรมภายนอก ร่วมรับฟังบรยายพิเศษ “Soft power กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากที่ยั่งยืน”
ภายใต้โครงการบูรณาการบริการวิจัยและวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการ
โดย ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดความรุ้และ
ประสบการณ์ดานการสร้างคุณค่าและมูลค่าของ soft power บนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรม
ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15
.
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร.

ภาพ โดย : งานประชาสัมพันธ์  มรภ.บร.