กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 ก.ย. 2566 ช่วงบ่าย

กระทรวง อว.  ร่วมกับ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 ก.ย. 2566 ช่วงเช้า

กระทรวง อว. ร่วมกับ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การประชุมเชิงปฏิบัติการในงาน TechnoMart 2023

นางสาวสุณีย์   เลิศเ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การรับรางวัล THAILAND RESEARCH EXPO 2023

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมประชุมจัดทำรายงาน Focus Group อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม Focus Group การประชุมขับเคลื่อนงานด้าน ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 – 2570

นายสิงหชัย  ผ่องบุรุ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนงานด้าน ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 – 2570

นายสิงหชัย  ผ่องบุรุ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการเตรียมสถานที่จัดประชุมการขับเคลื่อน ววน.ฯ

นายลัด  พอกกลาง ผู้อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมออนไลน์ ววน. กับ สปอว.

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินคัดเลือกตำบลที่ลงพื้นที่โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more