กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Show & Share ผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ มรภ.บร. ปีงบประมาณ 2566

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรม Show & Share ผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ มรภ.บร. ปีงบประมาณ 2566 โครงการกำกับและสังเคราะห์ผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มรภ.บร.

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากรสายสนับสนุน

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพ กิจกรรมการต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากร สายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว)มรภ.บร. สังกัดคณะ/ศูนย์/สำนัก ในวันที่ 22 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  ชั้น 2 อาคาร 15    

Read more