กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร มรภ.บร. ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1/2

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 12 คน ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 2566 โดยกำหนดการระว่างวันที่ 31

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการรายงานตัวบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการของผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(อาจารย์สอนภาษาจีน) สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ  สำนักงานกองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 วันที่ 11 ก.ย. 2566 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับสมัครบุคลากรสายวิชการ

กองการบริหารงานบุคคลฯ รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 6 พ.ย.  2566 ดังรายละเอียด QRCode ตามป้ายประชาสัมพันธ์ – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับสมัครบุคลากรสายวิชการ

กองการบริหารงานบุคคลฯ รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 6 พ.ย.  2566 ดังรายละเอียด QRCode ตามป้ายประชาสัมพันธ์ – สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ – สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีถวายปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มรภ.บุรีรัมย์ จำนวน  25  คน  ร่วมพิธีถวายปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กทม. วันที่

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมร่วมรับผ้ากฐินประทานฯ ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีรับผ้ากฐินประทาน ของสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชบรวิหาร กทม. วันที่ 26 ต.ค. 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม พิธีรับหมวกฯ ของคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร. ได้จัดพิธีรับหมวก เข็มสถาบันและดวงประทีปตะเกียง ไนติงเกล  ประจำปีการศึกษา 2566 แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 5 นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ(สอนภาษาจีน)

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมความคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม การสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(สอนภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีการสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษและ การสอบสัมภาษณ์   เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง    ซึ่งจะมีการประกาศผล การสอบคัดเลือกในวันที่ 26 ต.ค. 2566 ทาง www.bru.ac.th

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พร้อมใจกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการเยี่ยมชมวัดป่าวังน้ำเย็นของอธิการบดีอธิการบดี มรภ. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา ประธานอธิการบดี  มรภ. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย อธิการบดี มรภ.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จำนวน 11 แห่ง   คณะผู้บริหาร  และบุคลากร เข้าสักการะและเยี่ยมชมวัดป่าวังน้ำเย็น เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ หลังจากการประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่

Read more