กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร มรภ.บร. ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1/2

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการรายงานตัวบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีถวายปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมร่วมรับผ้ากฐินประทานฯ ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการเยี่ยมชมวัดป่าวังน้ำเย็นของอธิการบดีอธิการบดี มรภ. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more