กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการรายงานตัวบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการของผู้ผ่าน
การสอบ
คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(อาจารย์สอนภาษาจีน)
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ  สำนักงานกองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1
อาคาร 15
วันที่ 11 ก.ย. 2566