กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร มรภ.บร. ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1/2

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน
12 คน ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 2566
โดยกำหนดการระว่างวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 2566 การไปศึกษาดูงาน  ณ  Hebei Oriental
University (HOU)
โดยผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ทำ MOU ทางวิชาการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ และเยี่ยมชม
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ
ณ  Hebei Oriental University (HOU)

ขอขอบคุณ
ภาพและข้อความ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.