กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการบูรณาการศึกษากับการทำงานฯ ระหว่าง มภร.บร. กับสถานประกอบการ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าสถานประกอบการ จำนวน 50 คน ร่วมโครงการจัดการความรู้และถอดบทเรียน การบูรณา การศึกษากับการทำงาน และการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับทำงาน ระหว่าง มรภ.บร. กับสถานประกอบการ ในวันที่ 16

Read more