กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการวิจัยและสัมนาทางสังคมศึกษา รุ่นที่ 12

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.บร. จำนวน 500 คน ร่วม โครงการวิจัยและสัมนา ทางสังคมศึกษา รุ่นที่ 12  โดยทางสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ ได้เข้าร่วมโครงการ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดับกับ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ ได้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม

นายเสริมศักดิ์   พงษ์พานิช   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   เป็นประธาน พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริม วัฒนธรรม และผู้มีเกียรติ จำนวน 300 คน   ร่วม กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคล-องค์กรผู้ทำ คุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ, เชิดชูอาหารถิ่น

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วม โครงการสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร  สำหรับผู้มี วันคล้ายวันเกิดในเดือน ก.ค. – ก.ย. จำนวน 70 คน ณ  ลานพระสัพพัญญูสุคโต มรภ.บร.   พร้อมด้วยกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน 

Read more