กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร
ร่วม โครงการสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร  สำหรับผู้มี
วันคล้ายวันเกิดในเดือน ก.ค. – ก.ย. จำนวน 70 คน ณ  ลานพระสัพพัญญูสุคโต
มรภ.บร.   พร้อมด้วยกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน  และ  ร่วมบริจาคเงินและ
อาหารแห้ง   ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์