กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับ ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้เเก่ 1. อาจารย์พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2. อาจารย์บาล ชะใบรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 3.

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. งานมุทิตาจิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.บร. พร้อมด้วย คณาจารย์บุคลากรสังกัดคณะฯ จำนวน 200 คน  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องใน วันเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ฯ ได้แก่  ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์ อาจารย์ และ  ผศ.ดร.วราลี โกศัย

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Intersive Workshop

รศ.ดร.อัครพนท์   เนื้อไม้หอม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Intersive Workshop ภายใต้ โครงการคลินิกวิชาการและพัฒนาหนังสือ ตำรา เอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ศ.น.อ.ดร.สุมิตร สุวรรณ และ ศ.ดร.พนอเนือง

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN – QA”

อาจารย์วิชชา ภัทรนิธิคุณากร รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณาจารย์ มรภ.บร. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับ เป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN – QA”  โดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธาน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)   เพื่อให้

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์-วิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ ของ อว.

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดการประชุม “การประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่”  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับการประกวดคลิปวิดีโอสั้น 最·孔院 ครั้งที่ 3

กองการบริหารงานบุคคลฯ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิภาดา ทองธรรมสิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร. ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปวิดีโอสั้น 最·孔院 ครั้งที่ 3 สถาบันขงจื่อ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โดยได้รับการส่งไปประกวดต่อระดับนานาชาติใน โครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ   ประเทศจีน  เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. งานมุทิตาจิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.วัชระ วชิรภัทรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.บร. พร้อมด้วย คณาจารย์บุคลากรสังกัดคณะฯ จำนวน 200 คน  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องใน วันเกษียณอายุราชการของบุคลากรฯ  ได้แก่  รศ.วีระ เนตราทิพย์  อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ  และ  นางกันย์สุดา   ขอนรัมย์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประกาศรับสมัครงานบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. เปิดรับสมัครเลือกบุคลากร(สายสนับสนุน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ฝ่ายประปา) สังกัดกองอาคารสถานที่และบริการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 25 ส.ค. 2566 ณ กองการบริหารงานบุคคลฯ ชั้น 1 อาคาร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีเทิดพระเกียรติสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 300 คน   ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง เพื่อเทิดกระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2566 “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต   สิ่งแวดล้อม   และสังคม  BCG”  ภายใต้

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. จัดงาน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566  “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม BCG” ภายใต้หัวข้อย่อย “เรียน – เล่น – งาน – อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  พบกับกิจกรรมทาง

Read more