กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. งานมุทิตาจิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.พัชนี กุล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN – QA”

อาจารย์วิชชา ภัทรนิธ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์-วิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ ของ อว.

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับการประกวดคลิปวิดีโอสั้น 最·孔院 ครั้งที่ 3

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. งานมุทิตาจิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.วัชระ วชิรภัทรกุล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประกาศรับสมัครงานบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีเทิดพระเกียรติสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more